Adatkezelési tájékoztató

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA

A Domus-Tech Hungária Kft. (képviseli: Farkas Miklós, továbbiakban: adatkezelő) jelen tájékoztatóban tájékoztatja a https://domustech.hu/ weboldal (továbbiakban: weboldal) látogatóját (továbbiakban: érintett) a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével és a weboldal látogatásával, tartalmának megtekintésével összefüggésben kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, jogalapjairól, eszközeiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintett számára biztosított jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A https://domustech.hu/ weboldal és az azon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele önkéntes alapon történik, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok is önkéntesen kerülnek adatkezelőhöz. Adatkezelő kizárólag olyan adatokat gyűjt és kezel, melyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok teljesülése szempontjából elengedhetetlenek.

 

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak és a hatályos jogszabályok előírásainak. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy biztonságosan és jogszerűen kezelje érintettek adatait, az érintettek pedig saját személyes adataikkal rendelkezhessenek, átlássák a személyes adataikon végzett adatkezelési gyakorlatokat és a számukra biztosított jogok ismertek, érthetők és szükség esetén gyakorolhatók legyenek.

 

Jelen tájékoztató hatálya a https://domustech.hu/ weboldalhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységekre terjed ki.

Az adatkezelési tájékoztató a https://domustech.hu/ weboldalon érhető el: https://domustech.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Adatkezelő az adatkezelési tájékoztató összeállítása során különös tekintettel vette figyelembe az alábbi irányadó jogszabályokat:

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbá a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Domus-Tech Hungária Kft.

Képviseli: Farkas Miklós – ügyvezető

Székhely: 8412 Veszprém, Eresztvényi utca 33.

Cégjegyzékszám: 19-09-519721

Adószám: 26285609-1-19

Levelezési cím: 8412 Veszprém, Eresztvényi utca 33.

Telefon: +36 30 867 0104

E-mail: info@domustech.hu

Weboldal: www.domustech.hu

 

 

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendeletének (GDPR) 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK

Szerverzum Kft. – tárhelyszolgáltatás

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

E-mail: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu

Telefon: +36 30 503 1929

Weboldal: www.szerverzum.hu

 

A tárhelyszolgáltató nem kezel személyes adatokat, kizárólag technikai-infrastrukturális szerepet tölt be.

A tárhelyszolgáltató feladata: az adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása, valamint a honlap teljes tartalmának, adatbázisának és levelezőrendszerének tárolása és üzemeltetése, hogy adatkezelő az általa végzett szolgáltatást teljesíteni tudja.

 

Google LLC – statisztikai szolgáltatások

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

www.google.com

 

Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag Adatkezelő dokumentált utasításai alapján kezelheti (kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi).

Adatfeldolgozó érdemi döntés meghozatalára az adatkezeléssel kapcsolatban nem jogosult.

Adatfeldolgozó teljes titoktartásra kötelezett az általa tárolt személyes adatok vonatkozásában.

Adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

Adatkezelő nem továbbítja az érintett által megadott személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

ADATKEZELÉSEK – AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

 

 

Adatkezelési tevékenység: Helyszíni felmérés kérése űrlapon keresztül

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás – az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Az adatkezelés célja: termék megrendelését megelőző előzetes helyszíni felmérés és az ahhoz kapcsolódó adatok, információk rögzítése

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, helyszíni felmérés helyszíne és időpontja

Az adatfeldolgozó: adatkezelő

Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a beérkező e-maileket, azok tartalmát és az adatokat 5 évig (a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig) tárolja, majd törli

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: vállalkozó nem tudja felvenni a kapcsolatot az ügyféllel/nem tudja egyeztetni vele a helyszíni felmérést

Adatkezelési tevékenység: Árajánlat kérése űrlapon keresztül

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás – az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Az adatkezelés célja: termék megrendelését megelőző előzetes árajánlat elkészítése

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, helyszín, terméktípus – esetleges jövőbeli szerződés előkészítése érdekében megosztott személyes adatok

Az adatfeldolgozó: adatkezelő

Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a beérkező e-maileket, azok tartalmát és az adatokat 5 évig (a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig) tárolja, majd törli

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: vállalkozó nem tud ajánlatot készíteni az ügyfél számára/nem tudja vele felvenni a kapcsolatot

Adatkezelési tevékenység: Kapcsolatfelvétel űrlapon keresztül

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás – az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Az adatkezelés célja: válaszadás, segítségnyújtás

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatfeldolgozó: adatkezelő

Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a beérkező e-maileket, azok tartalmát és az adatokat 5 évig (a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig) tárolja, majd törli

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: vállalkozó nem tudja felvenni a kapcsolatot az ügyféllel/nem tud számára választ adni, segítséget nyújtani

Adatkezelési tevékenység: Kapcsolatfelvétel egyéb elérhetőségeken (weboldalon közzétett e-mail cím és telefonszám) keresztül

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás – az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Az adatkezelés célja: válaszadás, segítségnyújtás

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatfeldolgozó: adatkezelő

Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a beérkező e-maileket, azok tartalmát és az adatokat, valamint a telefonon megadott adatokat, valamint esetlegesen más, önként megadott személyes adattal együtt 5 évig (a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig) tárolja, majd törli

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: vállalkozó nem tudja felvenni a kapcsolatot az ügyféllel/nem tud számára választ adni, segítséget nyújtani

Amennyiben érintett egyéb, az adatkezelés céljának megvalósulásához nem szükséges személyes adatot is elküld adatkezelő számára/közöl adatkezelővel, úgy adatkezelő ezeket a személyes adatokat is bizalmasan kezeli, és a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig, maximum 5 évig tárolja, majd törli őket.

a weboldal használatához kapcsolódó sütik

Az ún. munkamenet sütik a weboldal böngészéséhez, az egyes alapvető funkciók használatához feltétlenül szükségesek. Többek között lehetővé teszik a látogató által az adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Az ilyen típusú cookie-k érvényességi ideje az adott látogatás időtartamára terjed ki, a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

 

A weboldal által használt munkamenet sütik:

wordpress_test_cookie

Ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket.

munkamenet idejére

statisztikákhoz, elemzésekhez kapcsolódó sütik

A statisztikák készítéséhez szükséges sütik használatának az a célja, hogy a látogatói szokásokat, viselkedéseket elemezzék, különféle statisztikák készüljenek, melyek alapján a weboldalon testre szabott, a látogató igényeinek és érdeklődési körének megfelelő tartalmak, szolgáltatások jeleníthetők meg. Az ilyen típusú cookie-k érvényességi ideje változó.

 

A weboldal az alábbi, statisztikák készítéséhez szükséges sütiket használja:

_ga

A Google Analytics cookie-ja. A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. 

2 év

_gali

A Google Analytics cookie-ja. Oldalhasználatra vonatkozó információkat gyűjt.

30 mp

_gat

Google Analytics cookie-ja. A kérések arányának megkülönböztetésére szolgál.

1 perc

_gid

Google Analytics cookie-ja. A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

24 óra

marketinghez, hirdetésekhez kapcsolódó sütik

A marketingtevékenységekhez szükséges sütik használatának célja, hogy a látogatókat leginkább érdeklő vagy számukra fontosnak tűnő hirdetések kerüljenek megjelenítésre a honlapon. Továbbá ezekkel a sütikkel a hirdetési kampányok teljesítménye, hatékonysága is mérhető. Az ilyen típusú cookie-k érvényességi ideje változó.

 

A weboldal az alábbi, marketingtevékenységekhez szükséges sütiket használja:

A weboldal nem használ marketingtevékenységhez kapcsolódó sütiket.

egyéb kategóriájú, besorolás nélküli sütik

 

 

A weboldal az alábbi egyéb, besorolás nélküli sütiket használja:

et-saved-post-277-fb

et-pb-recent-items-font_family

Tájékoztatás a Google Analytics szolgáltatás sütijeiről

A Google Analytics a Google Inc. cég által nyújtott webes elemzési szolgáltatás, mely a weboldalon is alkalmazásra kerül. Mivel a Google Analytics más Google-rendszerekkel és szükség esetén a Google szakembereivel is megoszthatja a gyűjtött adatokat, ezért jelen tájékoztatóban bővebb tájékoztatást szükséges róla adni.

A Google Analytics a számítógépre mentett sütiket használja, melyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A sütik által a honlap a látogató általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik el, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google a felhasználó IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a weboldal üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze az oldalakon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A böngésző által a Google Analytics keretében átvitt IP-címeket nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival.

Érintettnek lehetősége van megakadályozni a sütik eszközre való mentését az általa használt böngésző adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beállításai között. Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a sütik letiltása korlátozhatja a weboldal megfelelő működését, funkcióinak teljes körű használatát.

Érintettnek ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza a látogató adatainak a Google Analytics általi gyűjtését a honlap meglátogatásakor.

A Google Analytics általános szerződési feltételei és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további információk: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Sütik használata esetén az adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint a látogató önkéntes hozzájárulása. Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

A sütik jóváhagyása

A weboldalon működnek olyan sütik, melyek nem igénylik a látogató előzetes hozzájárulását. Ezek a munkamenet sütik, melyek feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez és biztonságos használatához. Ezekről adatkezelő rövid tájékoztatást ad a honlapra érkező látogató számára.

A weboldalon működnek olyan sütik, melyek a látogató előzetes hozzájárulását igénylik és az adatkezelés már a honlap felkeresésével megkezdődik. Ezek a statisztikák készítéséhez kapcsolódó sütik, a marketingtevékenységekhez kapcsolódó sütik és a kategóriába nem sorolt sütik. Ezekről adatkezelő rövid tájékoztatást ad a honlapra érkező látogató számára, aki a cookie beállításokban hozzájárulását adhatja ezen sütik használatához, illetve letilthatja őket.

 

Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát.

Érintettnek azonban lehetősége van a sütiket letiltani és/vagy törölni az általa használt böngésző adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beállításai között.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást:

 

Adatkezelő felhívja a látogató figyelmét, hogy a sütik célja éppen a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, optimalizálása. A cookie beállítások módosítása, a sütik letiltása korlátozhatja a weboldal megfelelő működését, funkcióinak teljes körű használatát.

Adatkezelő nem vállal felelősséget a sütik engedélyezésének hiánya miatt esetlegesen fellépő működési problémákért.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

A személyes adatok:

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”),

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”),

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”),

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”),

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”),

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

AZ ADATOK TÁROLÁSA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő az általa kezelt adatokat (nyomtatott és elektronikus formában) a székhelyén őrzi, megfelelő védelemmel ellátva tárolja őket.

Az adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok az adatfeldolgozók székhelyén kerülnek biztonságos megőrzésre. Adatfeldolgozók mindenkori védelmet biztosítanak, megfelelő szintű adatbiztonságot garantálnak – többek között biztosítják a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, sértetlenségét, rendelkezésre állását és ellenálló képességét, fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.

Adatkezelő a tőle elvárható módon a személyes adatok védelme érdekében megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezési és szervezeti intézkedést és kialakítja mindazon védelmi eljárásokat, melyek a kezelt adatok – a technika jelenlegi állása szerint ésszerűen elérhető – legmagasabb szintű biztonságát garantálják.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, a megváltoztatással, a továbbítással, a törléssel, a nyilvánosságra hozatallal, a véletlen sérüléssel, a véletlen megsemmisüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

Adatkezelő ugyanakkor arra is figyelmet fordít, hogy az adatok szükség szerint hozzáférhetők legyenek az arra jogosultak számára, csak az férjen az adatokhoz, aki erre jogosult, valamint az adatok változatlansága bizonyítható, hitelességük biztosított legyen.

https://domustech.hu/ weboldal biztonságos https kapcsolaton fut, így a weboldal felkeresése és böngészése, és ezzel együtt az adatok megadása, a webhelyen keresztülmenő adatforgalom biztonságos. A https kapcsolatnak köszönhetően a kommunikált adatok áramlását biztosító csatorna titkos, így a személyes adatok nem kerülnek ki, nem kerülnek harmadik félhez és a hackerek általi illetéktelen felhasználástól is védve vannak.

Az adatkezelő felé, a weboldalon kívül, interneten keresztül – bármely formában és felületen – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Adatkezelő az ilyen veszélyek elhárítására mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető és tőle elvárható.

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

A tájékoztatáshoz való jog

Érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó esetén annak nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatkezelő érintett részére a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (papíralapon vagy elektronikus adathordozón). Adatkezelő az érintett által kért minden további másolati példányért adminisztrációs díjat számolhat fel.

 

 

A hozzáféréshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben van ilyen adatkezelés folyamatban, érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja(i); az érintett személyes adatok kategóriái; azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják; az adatok tárolásának időtartama; a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog; a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga; a kezelt adatok forrása; profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai; a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

Adatkezelő érintett részére a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (papíralapon vagy elektronikus adathordozón). Adatkezelő az érintett által kért minden további másolati példányért adminisztrációs díjat számolhat fel.

 

 

A helyesbítéshez való jog

Érintett kérelmezheti adatkezelőnél a személyes adatainak helyesbítését. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatot megjelöli, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A valóságnak nem megfelelő személyes adatokat – amennyiben e tényről tudomást szerez és a valós adat rendelkezésére áll – adatkezelő köteles helyesbíteni.

 

 

A törléshez való jog

Érintett kérelmezheti adatkezelőnél a személyes adatainak törlését.

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlést jogszabály rendelkezése megtilthatja. Törlés helyett az adatkezelő a személyes adatot zárolja, ha azt az érintett kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés az érintett jogos érdekeit sértené. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a megjelölésről, a törlésről vagy a zárolásról az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket is – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

A tiltakozáshoz való jog

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

 

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • vagy érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Adatkezelő nem végez a látogatók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.

 

 

A visszavonáshoz való jog

Érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor, feltétel nélkül visszavonni. Ilyen igény esetén adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon hozzájáruláson alapuló adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

Érintett az adatkezelőhöz – jogainak gyakorlásán kívül – bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésben, jogainak esetleges megsértésével, észrevételeivel fordulhat.
Adatkezelő mindent megteszt annak érdekében, hogy azonnal elhárítson bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos hibát, problémát, az esetet kivizsgálva, érintett számára hatékony megoldást kínáljon.

 

Érintett az alábbi módokon tudja adatkezelőhöz a kérelmeit benyújtani, kezdeményezni:

postai úton: Domustech-Hungária Kft., 8412 Veszprém, Eresztvényi utca 33.

e-mailben: info@domustech.hu

telefonon: +36 30 867 0104

 

Amennyiben a kérelem túlzó, adatkezelő jogosult a kérelmet megtagadni vagy a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában tájékoztatni érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, ez a határidő 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja érintettet.

Ha adatkezelő nem tesz intézkedéseket érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a bírósági jogorvoslatról, továbbá arról, hogy érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

KÁRTÉRÍTÉS

Ha adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintettnek vagyoni vagy nem vagyoni kárt okozott, érintett az adatkezelőtől/adatfeldolgozótól kártérítést követelhet.

Amennyiben az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy felelősséggel tartoznak az adatkezelés által okozott károkért, a bekövetkezett teljes kárért egyetemlegesen felelnek.

Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a kártérítési díj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a kártérítés annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban felmerült kérdéseivel, problémáival, kérelmeivel az adatkezelőhöz fordulhat:

Domustech-Hungária Kft.

Levelezési cím: 8412 Veszprém, Eresztvényi utca 33.

E-mail: info@domustech.hu

Telefon: +36 30 867 0104

 

Érintett az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Weboldal: www.naih.hu

 

Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja és szükség szerint módosítja jelen adatkezelési tájékoztatót.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a módosítás mértéke jelentős, a módosításról az összes érintettet elektronikus úton tájékoztatja. Amennyiben a módosítás nem jelentős, adatkezelő nem értesíti értintettet, aki a módosítás hatályba lépését követően a weboldal további igénybevételével, látogatásával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított tájékoztatóban foglaltakat.

Adatkezelő az adatközlő által megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Adatközlő köteles minden megadott adatot legjobb tudása szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában résztvevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak érintett személyes adatait megismerni.

Amennyiben érintett egyéb, az adatkezelés céljának megvalósulásához nem szükséges személyes adatot is elküld adatkezelő számára/közöl adatkezelővel, úgy adatkezelő ezeket a személyes adatokat is bizalmasan kezeli, és a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig, maximum 5 évig tárolja, majd törli őket.

Amennyiben olyan adatkezelésre kerülne sor, mely jelen tájékoztatóban nem került felsorolásra, úgy adatkezelő az adat felvételekor írásban ad arról tájékoztatást érintett számára, hogy mi az aktuális adatkezelés célja, jogalapja, mi a kezelt adatok köre, meddig tart az adatkezelés, érintettnek milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban.

Amennyiben adatkezelő hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. Kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Harmadik fél természetes személy tulajdonát képező eszköz igénybevétele esetén az adatfelvétel jogszerűségéért a weboldal, illetve az arról elérhető szolgáltatások használója felel. Az érintettek által a weboldal, illetve a szolgáltatások eléréséhez, használatához igénybevett böngészők, egyéb szoftverek és eszközök adatrögzítése és kezelése adatkezelő érdek- és felelősségi körén kívül történik, azokért adatkezelő nem vállal felelősséget.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendeletének (GDPR) 4. cikke alapján:

https://gdpr.algolia.com/hu/gdpr-article-4

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2020. december 1.

Védett tartalom. Köszönjük a megértést!